I-EFF yelule isandla

IQEMBU lezepolitiki elaziwa ngokuthi yi-Economic Freedom Fighter (EFF) esigcemeni saku-ward 16 KwaSanti eMarrianhill linikele ngezicathulo zesikole kubafundi base St Wendolins Primary School, abayisihlanu abaphuma emindenini eyentulayo.

Leli qembu liphinde ladlulela emtholampilo eMzamo ngesikhathi liyokhuculula amagceke nesakhiwo sasemtholapilo njengendlela yokubungaza usuku lokuzalwa kwaloyo owayengu Mengameli wase Ningizimu Afrika uDkt Nelson Mandela ngosuku olwaziwa nge-Mandela Day.