uMalema usola amasonto ngokucindezela abesifazane

UMONGAMELI weqembu i-Economic Freedom Fighters (EFF) uMnuz Julius Malema usesole amasonto ngokucindezela abantu besifazane ngokuthi ubashayele imithetho ngendlela ekumele babukeke ngayo.

UMnuz Malema ukusho loku ngoLwesine olwedlule mhla ziyi-9 kuNcwaba (August) emgubhweni wosuku lwabantu besifazane obubanjelwe ezinkundleni zemidlalo eCaluza.

Ekhuluma nezinkumbi zabantu uMnuz Malema uthe amasonto amaningi abekela abantu besifazane ngendlela ekumele babukeke ngayo kodwa amadoda wona akushiwo lutho ngawo.

“Kunamasonto atshela abantu besifazane ukuthi kumele bangawafaki amacici, akumele bafake izinwele ezinde ezithengwayo, akumele bagqoke amabhulukwe okanye izingubo ezimfishane.

Kungani kwenzeka konke loku ngoba sonke siphila ezweni lenkululeko.

“Uma kungukuthi lezi zinto ziyaqhubeka ziyenzeka emasontweni izingane ezikhula kulawomasonto zizokhula zazi ukuthi umuntu wesifazane uphathwa ngaleyondlela yokuthi kumele ashayelwe imithetho.

Izingane zizokhula zazi ukuthi lena into elungile ukuyenza ngoba naku kuthiwa umthetho owabekwa isonto.

Asihambisani neze ke thina naloko abantu sifuna ukuba baphathwe ngokulingana ngoba vele kunjalo siyalingana,” kubeka yena.

Uphinde wadalula ukuthi akusiwona amasonto kuphela acindezela abantu besifazane kodwa nezinkampani ziyabacindezela ngoba kuthiwa bangabantu besifazane.

“Okwezinkampani kona kukhulu futhi kuyethusa.

“Amadoda ezinkampanini asabiswa iholo lomuntu wesifazane ukuthi likhulu kangakanani.

“Bafuna ukuthi umuntu wesifazane ahole imali encane kuneyabo ngoba engumuntu wesifazane. Uma wenza umsebenzi ofanayo nomuntu wesifazane kumele nithole umholo ofanayo.

“Nasodabeni lomhlaba kumele kuyekwe lento yokuthi ukuze umuntu wesifazane akwazi ukunikezwa umhlaba kumele abe nengane yomfana okanye umyeni ukuze ezothola umhlaba.

“Uma umuntu wesifazane efanele ukuthi awuthole umhlaba kumele anikezwe kungabhekwa izindaba zezingane nomshado.

“Futhi akumele umuntu wesifazane anikezwe umhlaba ongaphansi kwe-Hectare eyodwa.

“Ekugcineni lemihlaba iboma abantu besifazane abaziyo ukuthi isetshenziswa kanjani.

Ungamnikeza umuntu wesilisa umhlaba kodwa angazi ukuthi kumele awenzeni,” kuphetha uMnu Malema.