Bajike esisiswini njengothswala abeANCYL

ABOPHIKO Lwe-African National Congress Youth League eLower South Coast (ANCYL) selimemezele ukweseka uThanduxolo Sabela kwesokuba ngumongameli njengalokhu uphiko lwenthsa yaleliqembu ibheke ukuyokhetha ubuholi obusha ngonyaka ozayo.

Ngokusho kokhulumela loluphiko kulesisifunda uTeddy Hlophe uthe isizathu esenze ukuba beseke lowo ongunobhala waleliqembu esifundazweni kwesokuba ngumongameli kazwelonke waloluphiko ingoba sebelibonile igalelo lakhe kanye nendlela esebenza ngokuzimisela ngayo ekuthuthukiseni imigomo yeqembu.

Umnu Hlophe uthi lesisinqumo sithathwe emhlanganweni we-ANC regional committee obewubanjwe ngesonto.

“Asinayo inkinga uma kungukuthi kukhona ofuna loludaba siluxoxe ngenye indlela sivulelekile ukuthi sibonisane nezigceme ngalo kodwa lesi kube isinqumo esibone thina njengesigungu esiphezulu ukuthi sihle ikakhulukazi esizosiza nokufukula isifundazwe sethu nokuthuthukiswa kwabantu abasha,”kusho uMnu Hlophe.

Phakathi kwezinto athi bake bazibheka kuhlanganisa nokuhlukana okubonakala kuqhubeka ngaphakathi eqenjini likaKhongolose esifundeni nathe bona benguphiko lwentsha kungumsebenzi wabo ukuba balekelele ekubuyiseni uzinzo Kanye nobumbano.

“Selokhu kwadlula emhlabeni uTolomane Myayiza lining uqhekeko oselubonakele eqenjini kodwa-ke manje sekumele silekelele iqembu libheke ngasohlangothini olulodwa futhi likwazi ukubambisana ngosho sekubhekwe engqungqutheleni.

UmfokaThumbeza uphinde wacacisa ngokuthi bewuphiko lwentsha sebenalo uhla lwamagama ababona kuyiwona angase ahambe phambili futhi ababheke ukuthi kube iwona ahola isifunda.

Igama likaXolani Luthuli osanukwa eMdoni alisalanga njengalokhu uphiko lwentsha liveze ukuthi limthwele ngeqoma ekubeni abe ngusihlalo wenhlangano kaKhongolose kulesisifunda.

Kanti nakuba inqgunqguthela likakaphumi usuku lwayo oluqondile kodwa imibango yezihlalo kanye nokuthi ngobani abangase baphakanyiswe isiqalile ukubonakala