Gewigtige woorde

“DIT was voorwaar gewigtige woorde daardie,” hoor jy soms hoe mense in die volksmond praat. Dalk verwys dit na die rigtinggewende woorde van ‘n gesagsfiguur soos ’n gemeenskapsleier of ’n pa of ma wat jou belange op die hart dra.

Mens sou natuurlik al die uitsprake van die groot Leermeester, Jesus Christus as gewigtig kon beskou. Tog kry jy dit dat mense van nature graag meer gewig aan hulle woorde wil verleen. In die Engelse milieu waar ons ons aan die Suidkus bevind, is die woorde; “Cross my heart and hope to die,” natuurlik welbekend. Jy kry egter ook dat mense kragwoorde gebruik om hul standpunt duideliker te laat weerklink. Dit gebeur nogal wanneer mense opgewonde is of kwaad is. Die vraag is hoekom mense geneig is om gewig aan hulle woorde te wil verleen?

Dis waarskynlik meer as maar net gewone onsekerheid of ’n swak selfbeeld wat dit veroorsaak. As ons dit so doen, is dit natuurlik selfvernietigende gedrag.

Wat begin as ’n poging om onsself te laat geld, verander in ’n slegte gewoonte wat onsself al hoe meer afbreek, om nie eens te praat van die effek wat dit op andere het nie.

In Matteus 23:13-22 is Jesus in gesprek met die Fariseërs oor hul huigelary. Dis interessant dat Jesus huigelaars se gewoonte om gewig aan hul woorde te wil verleen, uitwys. Hierdie mense sweer by die hemel en die hel net om seker te maak dat hul gehoor word. Die probleem is nie dat hulle God wil betrek by hul aksies nie. Die probleem is dat hulle nie eintlik van plan is om wat hulle sê te gaan doen nie.

Daarom sweer hulle byvoorbeeld nie by die tempel nie, maar die goud van die tempel. Hulle wil met tegniese punte die ware saak waaroor godsdiens gaan, naamlik integriteit en eerbaarheid systap.

Dalk is die woorde van Jakobus 5:12 hier ook van waarde: “Laat julle ja, ja wees en julle nee, nee.” Mense van integriteit se woorde en dade inspireer ons om soos hulle te wil wees. Hulle het soos Jesus Christus, nie nodig om gewig aan hul woorde te verleen nie. Hul woorde dra klaar genoeg gewig.

Is dit waar van jou?