Kuhlelwa i-braai yama Chunu ezoba Oshabeni

KUMENYWA bonke besibongo saka Mchunu ukuba babe yingxenye lapho kuzobe kuhlangene amaChunu.

UMandlenkosi Mchunu uthe uma kukhona abafuna ukwazi ngalomcimbi bangathintana naye kumbe uJabu Mchunu. Ilunga ngalinye kulindeleke lifake imali enguR100 ukuba yingxenye yalombutho.

Usuku luzomemezelwa maduzane uma sekubonakele izibalo zamaChunu ajoyinile.

Lomcimbi uhlelwe/ uzoqondaniswa nokufika kweNkosi yamaChunu yaseMzimkhulu.

Abafisi ukuba yingxenye ekuhlanganyeleni nathi singamaChunu angapha esayidi futhi kudingidwe udaba lamangcwaba okhokho alapha emaplazini, bangaxhumana noMandlenkosi Mchunu ku-0838983336 noma uJabu Mchunu ku-0787105964.