Kulungiselwa uMkhosi woMhlanga

UNDLUNKULU wesizwe sakwaNzimakwe uthi ukuhlolwa kwezintombi kuwusiko futhi indlela abafundisa ngayo izingane zamantombazane ukuziphatha.

UNdlunkulu wakusho lokhu ngeledlule, ngesikhathi kunomgubho wezintombi esigodini sakwaNzimakwe ngoMgqibelo emini.

“Sizofundisa izingane indlela yokuziphatha futhi lokhu kuwusiko olufanele,” kusho uNdlunkulu. Lomgubho ubanjwa minyaka yonke kanti izintombi zisuke zizoziqhenya ngobuntombi bazo

Inhloso yalomkhosi bekuwukulungiselela izintombi kumbe amatshitshi njengoba ezoya eMkhosini woMhlanga ngomhlaka 7 kuya ku-9 September esigodlweni sasenyokeni, nokuwafundisa indlela ekumele aziphathe ngayo njengoba beyizintombi.

Kukhulunywe ngokuthi kumele bazithibe ocansini , babenenhlonipho futhi bazihloniphe nabo. Enye yezinto ebezigqugquzelwa ukuthi baziqhenye ngemzimba yabo futhi bayithande. Kulomcimbi kuphinde kwanxuswa wonke amaKhosi asakhothama nasaphila ukuthi bavikele izimbali zabo ezizoya eMkhosini omkhulu woMhlanga kulonyaka.

Kukhunjulwe amantombazane aseMzumbe lawa abasengozini eyisibhicongo yebhasi ngonyaka wama-2013 ngesikhathi ebuya kwaNongoma. Amantombazane abegcwele kulomcimbi ephuma ezigodini ezahlukene zakwaNyuswa kanti abukeke ekuthokozela lokhu.

Umeya wamasipala waseRay Nkonyeni naye ugqugquzele ukuziphatha okuhle ezintombini washo ukuthi kubalulekile ziqinise ekufundeni Kanye nasekuzithibeni ezintweni ezingalungile ukuze zibe nekusasa eliqhakazile.

Kantike kube-kesekudliwa inyama izinsizwa nezintombi saviliyela zashaya ingoma kakuhle kwanjeyana.