Kuzocutshungulwa usomqulu wezezimayini

NJENGOKUSHO kukasomqulukazi wazwelonke wezezimayini kanye nokumbiwa esigabeni se-100 (2) of the Mineral and Petroleum Development (act nO.28wezi-2002) ukuze kuhlelwe kahle ukubuyiselwa kwezimayini kubantu kanye ukubhekisisa ukuba imiphakathi ihlomula ngendlela efanelekile yini kuzona.

Ngomhla ka-15 kuNcwaba (August) kulindeleke ukuba kube nomhlangano nalapho kuyobe kuzocutshungulwa khona eminye imithetho okufanele ibhekisiswe futhi ilandelwe ukuze losomqulu ugcine uphasisiwe.

Lomhlangano uyobe use edolobheni elisenkabeni yedolobha lasePort Shepstone iCivic Centre.

Ngokusho kukamgqugquzeli wenhlangano ebizwa nge-Bhobhoyi Economic Development Agency20 uNks Nonhlanhla Madlala uthe lo mhlangano uyobe ubanjelwe eCivic Centre nalapho kuyobe kumele bonke abathintekayo okuhlanganisa imiphakathi eyakhele izindawo ezinezimayini, abasebenzi, osomabhizinisi namakhosi elindeleke ukuba afake imibono yawo ngokumele kulandelwe ekuwakhiweni kwalosomqulu.

Ngasekuqaleni kwalonyaka uNqgongqoshe wezokuMbiwa phansi uMnuz Gwede Mantashe wahlanganisa zonke izinhlaka zomphakathi eGoli lapho kwakudingidwa khona losomqulu kodwa kwacaca okwekati ehlungwini ukuthi kuningi okunga landelwanga ngendlela.

Ngokusho kukasomqulu okunye okubalulekile wukuthi kumele lomqulu kanye nokuhlanganiswa kwawo kube sekuqediwe ngaphambi kokuba kuphele inyanga kaNcwaba (August).