Monumente

HERHAAL die geskiedenis homself altyd weer? In ‘n brief aan Die Burger, van 27 Februarie 2018, skryf ’n leser oor die aankondiging dat alle monumente uit die vorige apartheidsbedeling, uit die openbare oog verwyder moet word: “Daar moet versigtig met die geskiedenis gewerk word. Die geskiedenis het ’n manier om homself te herhaal,” skryf hy. Dit kan m.a.w. gebeur dat ’n volgende regering weer nuwe monumente verwyder.

Die gedagte dat die geskiedenis ’n sikliese gang vertoon, dat alles wat was, maar weer sal wees en dat daar geen finaliteit of hoop is nie, kom dalk van die Stoïsyne af. Hulle het geglo dat daar duidelik afgeslote tydperke in die geskiedenis is. Aan die einde daarvan sal die wêreld verwoes word en dan sal alles weer van voor begin. Dis ’n baie siniese gedagte dat die mensdom uitgelewer is aan ’n ewige trapmeul sonder einde.

Die gedagte dat die geskiedenis homself herhaal is nie Bybels nie, al sou daar ooreenkomste tussen tydvakke wees. In Matteus 24:15-28 praat Jesus Christus oor Sy terugkeer na hierdie aarde.

Dit is duidelik uit Sy woorde dat die geskiedenis tog op weg is na ‘n bepaalde klimaks.

Daar is by die skepping ’n verwagting, ’n versugting, dat ’n nuwe tyd besig is om aan te breek. Jesus praat baie duidelik van groot moeilikheid wat vir die mense van Sy dag sou aanbreek wat hul rug op God se boodskapper, dit is Hyself, gedraai het. Dit het inderdaad gebeur toe Jerusalem in Sy dag verwoes is en meer as ’n miljoen mense volgens oorlewering omgekom het.

Jesus praat van ’n tyd waar die aasvoëls vir die aas sou bymekaarkom. Dit kan wees dat Hy na die baniere van die Romeine met hul arend embleem verwys het, wat stelling ingeneem het rondom Jerusalem om dit te verwoes. Dinge gaan soms slegter daarvoor beter gaan. Ons beleef in ons dag ook woelinge en onsekerheid plaaslik en internasionaal. Hoe lank die nag ook al voel, die dag breek weldra.

Alles herhaal homself nie. Jesus se terugkeer gaan die geskiedenis na ’n klimaks toe bring. Daar kom ’n nuwe hemel en nuwe aarde. Ons kan met hoop leef. Sien jy uit na God se toekoms?