Umasipala unikele ngezindlu zomxhaso

KUBE wusuku olugcwele injabulo ebihambisana nomunyu kubahlali base-Merlwood njengoba umasipala waseRay Nkonyeni enikele ngokusemthethweni izindlu ezingama-71 kwathi ezingama-55 zanikezelwa kwabesifazane.

Lezi zindlu zinikelwe ngokusemthethweni kubamikazi bazo nguMeya waMasipala uNkk Cynthia Mqwebu ehambisana namakhansela alomkhandlu ngoLwesibili olwedlule.

UMeya uthe bengumkhandlu bakuthokozele kakhulu ukunikela ngalez izindlu ikakhulukazi njengoba kuyinyanga yabesifazane futhi kuyibona abaningi abazo hlomula kuloluhlelo lwezindlu zikahulumeni.

Uthe: “Kuqala kwakungavumelekile ukuba abantu besifazane babe nezindlu ngokusemthethweni kodwa manje ngiyajabula ukuthi kubantu abangama-71 abangama-55 babo ngabantu besifazane futhi lokho kwenzeka kahle njengoba siqala inyanga yabantu besifazane,”kubeka uNkk Mqwebu.

Uveze ukuthi lezi zindlu zakhiwe ngemali engaphezu kweyizi-30 zamarandi ukuze kubuyiselwe isithunzi salabo abebe ngenazo izindawo zokufihla amakhanda ezifanele.

“Njengoba owethu umsebenzi sesiwuphethile manje sekulungiswa indaba yokuthi kufakwe amanzi nezindlu zangasese nokungeke kuthathe isikhathi eside ngaphambi kokuba kuqedwe,”kubeka yena.

UNkk Mqwebu uphethe ngokubongela bonke abahlomulile ohlelweni lwezindlu wabe esebathembisa ukuthi amatayitela ezindlu zabo azobe eselungile kungakapheli isikhathi eside.