Uzinikele kwelezoMshado usomabhizinisi

Usomabhinisisi osemnkantshubomvu nozinze endaweni yaseMellville KwaDukuza uthi unentshisekelo yebhizinisi lezingubo zomshado uzibona ekhula kulomkhakha.

UINks Nondumiso Maphalala nongumsunguli we-Indoni Brides s nesithuthele eNkabeni yedolobha KwaDukuza unephupho lokuba ngomunye wosomabhizinisi abahlonishwayo njengoba bengandile abasifazane abaphumelelayo kulomkhakha .

Lentokazi yaKwaMaphalala nezalelwe endaweni yaseNtshawini ithi yakhetha ukuyeka umsebenzi wayo weminyaka wokuba ngundabazantu kwezinye zezibhedlela ( H R Officer) nebese iwenze iminyaka eli- 12 ukuze ifeze iphuho layo.

“ Ngikhethe ukuwushiya umsebenzi kwase kuthi ngowezi-2014 ngasungula Indoni Brides.Ngisebenzela ekhaya lami eliseShakaville nokwaba into engibona ukuthi ngibizelwe kuyo kanti angibange ngisabheka emuva,” kusho yena.

Losomabhizinisi ubeke ukubaluleka kokwazi ukuthi ufunani empilweni.

“Engingakusho kosomabhizinisi abafana nami abasafufusa ukuba kumele mungumuntu wazi ukuba ufunani empilweni nokuthi yini onentshisekelo yayo, ngoba mungazazi uphokophelephi ungazithola wenza into ongagcina uyishiye phakathi. Khona akulula ngoba zikhona izingqinambha kodwa kumele ube nesineke,” kuqhuba uMaphalala

Uphinde wagqugquzela aabantu besifazane ukuba bazimisele kukho konke abakwenzayo noma ngabe kunzima.