Imiphumela yeLotto yangoMgqibelo

Durban - Zime kanje ezeLotto neLotto Plus yangomhlaka-31 Okthoba kuwuMgqibelo.

Lotto: 01, 20, 24, 30, 39, 44 Bonus 26

Lotto Plus: 02, 03, 06, 23, 31, 47 Bonus 22