UMBONO: Isifana nesiqalekiso into eyenzeka eKapa, amanzi awekho kodwa kuyasha

eThkwini - Impela eKapa babhujiswa ngapha nangapha. Wake wayibonaphi indawo ethi iswele amanzi, ibe inezinkinga zemililo equbuka ngapha nangapha.

Omunye umuntu uyozibuza ukuthi kwakhala nyonini kuleli zulu elincane laseNingizimu Afrika.

Phela indlela eliphakeme ngayo iKapa, yeyi, kwakunamahlebezi wukuthi lihleka ukuba yize elizimele, liyihlubuke iNingizimu Afrika.

Singeke sazi ukuthi yiqiniso kangakanani lokho, kodwa indlela nje izinto ebezenzeka ngayo kuleya ndawo, nawe ungumuntu kazana wawubona-nje usuthelaka eKapa ukuthi hhayi cha ukwelinye izwe lapha.

Leli dolobha alifani neze neGoli elibhuza yonke inhlobo yomuntu nemigwaqo yakhona eminyene.

Phela eGoli kukamfazi ongemama, kwandoda umayibonela. Kuthiwa kukanyama kayipheli kuphela amazinyo endoda.

Kumele uqale uphume edolobheni ukuze uzobubona kahle ubuhle bedolobha le golide. 

OLUNYE UDABA:Uphucwe amanzi onebhizinisi leCar Wash eKapa

IKapa linomoya ohlukile, linemizwa ehlukile, wena owabona soka elibhanqa izintombi, kwazise ngisho ingaba nesithembu esisemthethweni kodwa ukhona lo zinyo bulala okunguyena ophethe ukhiya.

Phela selokhu yaqala lenkinga yamanzi eKapa, sihlezi sivezelwa ondlebezikhanya ilanga bephethe izigujana bemi emgqeni wokokha amanzi. Ngabe lezi zimpunyela yizona zodwa ezinezinkinga zamanzi eKapa.

Ngisho ngoba bengingakaze ngizwe ngezikhalo zabantu abasemalokishini afana noGugulethu ikhulunywa indaba yabo. Noma yisimo sokuthi ngoba vele bona usizi balujwayele ngakhoke ngeke silokhu sineka izinkinga zabo emphakathini.

Nom mhlawumbe kunesimo sokuthi uma bekhala kakhulu abadli bezambane likapondo, kuzosheshe kuzwele.

Hhaybo kudlaliwe ngathi ngoba phela thina abanye sikhule vele singawazi umbuso wokuba namanzi emakhaya.

Ezindaweni ezifana noBergville kusagovuzwa ipitsi ukuze kutholakale amanzi esizowaqhuba ngengolovane sibheke emakhaya.

Kona kuthiwa inxeba lendoda kalihlekwa, kodwa futhi kunzima ukuba nozwelo kangako ebantwini abake baba nawo lawo manzi, ubazwele wena ungena-twa.

Awungitshele kuleli sonto kubikwe izigameko ezimbili zokusha. Esokuqala senzeke ngoLwesine lapho kuqubuke umlilo endaweni yaseKammanasi kanti nangoLwesihlanu abezicishamlilo bebematasa bebhula ilangabi.

NgoMgqibelo ekuseni kuqubuke umlilo esibhedlela saseMitchell’s Plain. Omunye umuntu engathi ibhadi liyazi kubokwalo, kodwa mhlawumbe, abaholi bakulesi sifundazwe kumele bazinuke amakhwapha, baxazulule izinkinga zasekhaya bayeke ukulokhu bekhomba omakhelwane bekhuluma izindaba zakweminye imizi.

ngoLwesine kanti namanje ubungakacishi.

Leli lungu lingeniswe esibhedlela ngemuva kokuthola amanxeba okusha ebusweni nasezandleni.