UMBONO: 'Yeka izinyembezi zethu sikhalela isigebengu somfazi'

Durban - Bayaveva abantu ngodaba lukaSbongile Mbambo ongumama wengane okwakusolakala ukuthi ithunjiwe.

Selokhu kwavela ukuthi lo mama utholakale nengane kanye nesoka lakhe belibangise kubo kwesoka ukuze ingane iyoshunqisela impepho, abantu abawuvali umlomo.

Iningi labantu likhala ngemithandazo kanye nezinyembezi zabo bezwelana nale mbokodo ngokulahlekelwa yingane, kanti badlala ngesikhathi.

OLUNYE UDABA:INGOSI: Kuyoba kubi impela uma umama wosana ebemdibi munye ‘nezigelekeqe’

Izwe lonke lalibambisene kukhulekwa kududuzwa lo wesimame, kanti ekugcineni uyena ozoboshelwa ukuthumba lolu sana.

Nakhu ukuphawula kwabafundi bethu la ngezansi:

Yeka izinyembezi zethu sikhalela ubala

Ndalwenhle Mashiyamahle Awu yeka izinyembezi zami bakithi, ngingadli ngithandazela lesi sikhohlakali ukuthi siyithole uyithole ingane iphila, eyi ngoba umuntu uma elahlekile kukancane ukuthi umthole esaphila kulo mhlaba esiphila kuwo. sengathi ungathi uyaphuma lapho enkantolo ushayiswe itekisi, uvuke uthi uyahamba futhi ushayiswe ibhasi, uthi usathi uyazihudula futhi aa ibhasi ushawe istimela.

Bhekie Thabethe  Into engbukayo losisi uzolahlekelwa yiwo womabili abadoda akhe angiboni ikhona esengamethemba makunjena yize beluthwe ngeyodwa kodwa isiyamazi  unhloboni.

Maureen Hadebe Ave kukuhle umane umyeke umuntu wabantu uma ungasamfuni, ngabe asiwaboni lamahlazo. futi lo-Ben10 ngeke akucoshe uma indoda isikulahla.

Ndalwenhle Mashiyamahle lol oe uyangcika lomama. inhliziyo yami iphukile yazi ngicabanga ukuth kazi ikuphi ingane, idlani la ikhona, ushintshwe ngani inabukeni plus iyintombazane hlawumbe sebeyidlwengulile nje, ngicabanga ukuthi mhlawumbe sidayisiwe yayobulawa ingane kuze kwenziwe imithi. Manje kanti lona udlala ngathi njena nomkhwenyana wakhe bakithi esekhala kwi -tv, bekubuhlungu.