WENA Wawungenzenjani: Isigebengu sendoda, kumnandi ukuhefuzela phezukwami?

Mhleli

Ngemvume yakho, ngicela ningilekelela nabafundi ngale nkinga engibhekene nayo.

Nali isoka ngihlangana nalo, hhay impela ubhuti osekhulile, uhloniphekile, ugqoka kahle uyamubona nje ukuthi unezimali zakhe. Sisaqala ukwazana, hhayi bekumnandi angikhathali, ufona njalo, uyeza azongibona kuhle nje name ngaze ngaba nethemba lokuthi sizobambisana kahle.

Hawu, nansi inkinga sengiyinothisa, leli soka lami, sekuphele izinyanga cishe eziyisithupha sithandana. Lifika njalo efulethini lami.

Uma lifika-nje kugitshelwa embhedweni, iyasho inkonzo, lihambe. Sengiyalibuza ngelinye ilanga ukuthi lizimiseleni ngempela ngoba, alikazi lifike liphethe ngisho upulasitiki wakwaChester, ngisho i2l kadilinki.

OLUNYE UDABA:UMBONO: 'Yeka izinyembezi zethu sikhalela isigebengu somfazi'

Lithi alinamali, sengiyabuza-ke imali awunayo kodwa amandla okulokhu uzohefuzela phezukwami nsuku zonke wona unawo?

Inkinga yami wukuthi ngiyabona ukuthi lidlala ngami, uma ngilitshela ukuthi lingasezi lapha endlini angisafuni ukuthinde ngilibona, livele lingitshele ukuthi ngiyasangana, bese liyaqhubeka lifike ngenkani. Angisazi ngempela ukuthi ngingalivimba kanjani ngoba sengikhathele wumuntu ongikhumbula uma efuna ucansi kodwa uhluleka ukucabanga ukuthi njengomuntu wesimame nginezidingo okumele azifeze njengesthandwa sami.